National Indoor 3000m Champions for Bulgaria

Men (48 runnings)
04 Feb 2017  Dobrich        8:21.36 Yolo Nikolov-4
20 Feb 2016  Dobrich        8:39.68 Ivan Popov-2
15 Feb 2015  Dobrich        8:23.35 Ivan Popov
15 Feb 2014  Dobrich        8:19.88 Mitko Tsenov-2
16 Feb 2013  Dobrich        8:39.15 Mitko Tsenov
11 Feb 2012  Dobrich        8:33.32 Yolo Nikolov-3
20 Feb 2011  Sofia         8:34.44 Yolo Nikolov-2
14 Feb 2010  Sofia         8:40.28 Yolo Nikolov
15 Feb 2009  Sofia         8:38.09 Dimcho Mitsov
03 Feb 2008  Sofia         8:41.17 Stanislav Lambev-5
11 Feb 2007  Sofia         8:30.03 Stanislav Lambev-4
12 Feb 2006  Sofia         8:32.88 Ivailo Ignatov-4
06 Feb 2005  Sofia         8:22.79 Stanislav Lambev-3
08 Feb 2004  Sofia         8:38.70 Ivailo Ignatov-3
  Feb 2003  Sofia         8:19.21 Ivailo Ignatov-2
10 Feb 2002  Sofia         8:22.90 Ivailo Ignatov
  Jan 2001  Sofia         8:48.51 Petko Stefanov
    2000             8:35.37 Stanislav Lambev-2
    1999             8:25.33 Stanislav Lambev
    1998             8:29.92 Svetlin Prodanov
    1997             8:22.26 Ivan Chotov
    1996             8:30.40 Burgaz Yordanov-3
    1995             8:23.34 Burgaz Yordanov-2
    1994             8:24.90 Khristo Stefanov
    1993             8:35.17 Nikolai Kinevski
    1992             8:17.90 Zhelyazko Zhelev-4
    1991             8:27.19 Burgaz Yordanov
    1990             8:21.78 Zhelyazko Zhelev-3
    1989             8:18.30 Zhelyazko Zhelev-2
    1988             8:25.43 Zhelyazko Zhelev
    1987             8:18.63 Mustafa Mustafov-3
    1986             8:18.66 Svetlin Strashilov
    1985             8:26.79 Borislav Danchev
    1984             8:16.4  Mustafa Mustafov-2
    1983             8:23.3  Mustafa Mustafov
    1982             8:30.51 Yordan Makaveev
    1981             8:30.1  Angel Zanev
    1980             8:24.6  Dimitar Minchev
    1979             8:12.4  Petko Karpachev
    1978             8:14.2  Rumen Mekhandzhiyski
    1977             8:16.0  Stefan Stefanov
    1976             8:13.4  Vladimir Kanev-2
    1975             8:21.2  Vladimir Kanev
    1974             8:29.2  Veselin Andonov
    1973             8:07.4  Mikhail Zhelev
    1972             8:13.0  Atanas Atanasov
    1971             8:27.6  Petko Yordanov
    1970             8:14.2  Milen Tsonev

Non-champion race winners
2005 8:22.02 Sabri Kara (TUR)
Women (34 runnings)
04 Feb 2017  Dobrich        9:24.65 Lilyana Georgieva 
20 Feb 2016  Dobrich        9:32.14 Silvia Danekova-4
15 Feb 2015  Dobrich        10:01.21 Monika Georgieva
15 Feb 2014  Dobrich        9:40.14 Militsa Mircheva
16 Feb 2013  Dobrich        10:25.12 Anita Krasteva
11 Feb 2012  Dobrich        9:35.19 Silvia Danekova-3
20 Feb 2011  Sofia         10:27.87 Iveta Bonova 
14 Feb 2010  Sofia         10:15.18 Silvia Danekova-2
15 Feb 2009  Sofia         10:10.80 Silvia Danekova
03 Feb 2008  Sofia         10:23.52 Vanya Netova
11 Feb 2007  Sofia         9:30.08 Dobrinka Shalamanova-3
12 Feb 2006  Sofia         8:48.45 Daniela Yordanova-4
06 Feb 2005  Sofia         9:32.22 Dobrinka Shalamanova-2
08 Feb 2004  Sofia         9:41.88 Milka Mikhailova-2
  Feb 2003  Sofia         10:01.59 Snezhina Stefanova
10 Feb 2002  Sofia         10:21.85 Dobrinka Shalamanova
  Jan 2001  Sofia         10:47.56 Ralitsa Atanasova
    2000             8:52.90 Daniela Yordanova-3
    1999             9:45.17 Daniela Yordanova-2
    1998             9:36.71 Daniela Yordanova
    1997             9:31.68 Olga Zheleva
    1996             9:57.30 Rumyana Panovska-3
    1995             9:35.28 Galina Goranova-2
    1994             10:08.31 Rumyana Panovska-2
    ....  not held
    1992             9:26.74 Milka Mikhailova
    1991             9:32.99 Galina Goranova
    1990             10:02.53 Rumyana Panovska
    1989             9:28.45 Nedka Keremedchieva
    1988             9:07.54 Vania Gospodinova
    1987             9:35.28 Rositsa Ekova-2
16 Feb 1986  Sofia         9:06.61 Nikolina Shtereva
    1985             9:15.05 Rositsa Ekova
    1984             10:08.27 Lyuba Tsaneva
    ....  not held
    1982             9:35.38 Rumyana Chavdarova

Most Titles

Men (1970-date)

5

Stanislav Lambev 1999-2000,2005,2007-08

Women (1982-date)

4

Daniela Yordanova 1998-2000,2006
  Silvia Danekova 2009-10,2012,2016


Last Updated on 22 Mar 2017

Contributors: www.gbrathletics.com, Juraj Gasparovic (50), Francois Lorange (5), Aleksandar Vangelov (2)